Chứng nhận

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của Muối Thảo Dược

Căn cứ luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng quy chuẩn, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thì HTX Sinh Dược ban hành tiêu chuẩn TCCS02:2016/HTXSD là hoàn toàn đúng quy định. (Mời xem chi tiết)

Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm Muối Thảo Dược do HTX Sinh Dược sản xuất